Organisation

Simrishamns Näringslivsutveckling AB (Sinab) är en liten organisation, som jobbar med delegerat ansvar. Vår ambition är att snabbt och smidigt möta våra kunder och deras lokalbehov.

Vi utbildar fortlöpande vår personal bland annat vid årliga personalkonferenser med företagets mål och framtid som viktiga frågor. Vi satsar även inom arbetsskydd, etik och förvaltning. Detta för att ge samtliga anställda en tydlig bild av Sinabs viktiga roll i Simrishamns kommuns fortsatta utveckling. Sinab administreras av Simrishamns Bostäder AB och följer därmed deras olika policyer.

Styrelse

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun. Styrelsen består av fem ledamöter jämte suppleanter.

Ledamöter

Bertil Bjerstam (C) ordförande, Ulf Bengtsson (S) vice ordförande, Christer Akej (M),
Ingmarie Jacobsen (F!), Hans Dahlqvist (SD)

Suppleanter

Sven-Olof Andersson Hederoth (L), Pär Rosenberg (KD), Bengt Dahl (S), Lisa Kvarnbäck (MP),
Patrik Coucher (SD)

Lekmannarevisor

Alf-Göran Andersson (M)

Revision

Aukoriserad revisor Lennart Öhrström, Ernst & Young

VD och ledande befattningshavare

Charlotte Wadström, VD
Eva Nordland, ekonomichef
Anders Hammarlund, fastighetschef
Lars Persson, drifts- och underhållschef

Personal

Teknisk och ekonomisk förvaltning av Sinabs fastigheter handhas av Simrishamns Bostäder AB enligt mellanvarande förvaltningsavtal. I uthyrningsfrågor ska VD eller fastighetschefen kontaktas.

Simrishamns Bostäder AB har totalt 20 anställda varav 5 är  kvinnor. För ytterligare information se www.simrishamnsbostader.se