Vision

Vår vision och målsättning – affärsplan

Affärsidé

Simrishamns Näringslivsutveckling AB, Sinab, erbjuder kommersiella fastigheter för företag, nyetablerade verksamheter samt Simrishamns kommun. Med lyhördhet, kompetens och entreprenörsanda skapar företaget både kundnytta och kommunnytta.

Verksamhetsbeskrivning

SINAB skall stödja och verka för en positiv försörjning av kommersiella fastigheter i Simrishamn kommun, och därigenom främja näringslivsutvecklingen och tillfredsställa behov av fastigheter som uppkommer i den kommunala förvaltningen. Bolaget skall verka inom kommunen genom att erbjuda ett nära samarbete i fastighetsfrågor med nystartade verksamheter och näringsliv bidraga till en ökad sysselsättning samt växande ekonomi.

Bolaget ska arbeta affärsmässigt så att efterfrågan på kommersiella fastigheter uppfylls i samklang med privata fastighetsaktörer. Detta innebär exempelvis köp/sälj av existerande fastigheter samt etablering av olika konsortium i samband med nyproduktion.

Vi skall genom en positiv kundnytta skapa en dialog med våra hyresgäster och på ett professionellt sätt uppfylla hyresgästens fastighetsbehov. Vi skall vara lyhörda för marknaden och bygga enligt kundens önskemål, kännetecknet för bolaget skall vara goda kundkontakter, ett trevligt bemötande och hög service.

Bolaget skall långsiktigt arbeta med sin ekonomi och soliditet. Målet för verksamheten skall vara att lämna en avkastning som tryggar bolagets fortlevnad och samtidigt skapar förutsättningar för skattemässigt hög avskrivning på fastigheterna.

Vision

Vi är den självklara partnern för näringslivets aktörer i Simrishamns kommun när det gäller kommersiella fastigheter.

Målsättning

De övergripande målen för Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s verksamhet:

  • främja näringslivet i kommunen med speciell inriktning på nyetablering för att öka företagandet inom kommunen.
  • genom en effektiv förvaltning medverka till en konkurrenskraftig och marknadsmässig hyressättning.
  • bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle, där särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att skapa energieffektiva lösningar.
  • arbeta utifrån affärsmässiga och ekonomiskt långsiktigt hållbara principer.
  • skapa det ekonomiska utrymmet som behövs för att kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.
  • uppfylla ägarens krav på en marknadsmässig avkastning