Organisation

organisationsskissSimrishamns Näringslivsutveckling AB (Sinab) är en liten organisation, som jobbar med delegerat ansvar. Vår ambition är att snabbt och smidigt möte våra kunder och deras lokalbehov.

Vi utbildar fortlöpande vår personal bl.a. vid årliga personalkonferenser med företagets mål och framtid som viktiga frågor. Vi satsar även inom arbetsskydd, etik och förvaltning. Detta för att ge samtliga anställda en tydlig bild av Sinabs viktiga roll i Simrishamns kommuns fortsatta utveckling. Sinab administreras av Simrishamns Bostäder AB och följer därmed deras olika policyer.

Styrelse

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun. Styrelsen består av fem ledamöter jämte suppleanter.

Ledamöter
Bertil Bjerstam (ordförande), Håkan Rosenkvist (vice ordförande), Elisabeth Silve, Ingmari Jakobsen, Lennart Månsson

Suppleanter
Birgitta Öhman, Bengt-Göran Jönsson, Sven Carlsson, Karl-Gustav Högberg, Lars Gösta Nilsson

Lekmannarevisor Alf-Göran Andersson

Revision
Aukoriserad revisor Lennart Öhrström, Ernst & Young

VD och ledande befattningshavare
Per-Olof Järvegren, VD
Eva Nordland, ekonomichef
Anders Salomonsson, fastighetschef
Lars Persson, drifts- och underhållschef

Personal
Teknisk och ekonomisk förvaltning av Sinabs fastigheter handhas av Simrishamns Bostäder AB enligt mellanvarande förvaltningsavtal. I uthyrningsfrågor ska VD eller fastighetschefen kontaktas.

Simrishamns Bostäder AB har totalt 20 anställda varav 5 är  kvinnor. För ytterligare information se www.simrishamnsbostader.se